Hvezdáreň v Partizánskom

Vstupnú bránu na Hornú Nitru tvorí mesto Partizánske. Rozložené je na sútoku riek Nitry a Nitrice medzi výbežkami Tríbča a Strážovských vrchov, ktoré sa nachádzajú v severo - východnej časti západného Slovenska. Mesto pôvodne pomenované Baťovany bolo založené v rokoch 1938 - 1939 zlínskym podnikateľom J. Baťom, ktorý v chotári obce Šimonovany postavil továrne na výrobu obuvi.

V roku 1949 mesto dostalo súčasný názov Partizánske. Koncom augusta roku 1988 bola na severozápade mesta v časti Malé Bielice daná do užívania širokej verejnosti hvezdáreň.
 

Stručne o hvezdárni

 

Budova hvezdárne Budova hvezdárne je situovaná na severo-západ od mesta vo vzdialenosti 1346 km od Greenwichu - nultého poludníka a 4590 km od severného pólu planéty, 200 metrov nad morom. Účelové zariadenie pozostáva z prednáškovej sály pre šesdesiatosem návštevníkov, päť a pol metrovej kupoly a kancelárskych priestorov. Prednášková sála je vybavená modernou audio-vizuálnou technikou, ktorá umožňuje poriadať semináre, vzdelávacie programy ako i školenia pre odbornú i širokú verejnosť.

 

Hlavný ďalekohľad Hlavným astronomickým prístrojom hvezdárne je šošovkový ďalekohľad - refraktor systému Coudé (150/2250 mm). Pri vizuálnom pozorovaní je ďalekohľad doplnený okulárovou revolverovou koncovkou ktorá umožňuje meniť zväčšenie v rozsahu od 56 do 375 krát. V spojení z najmodernejšou televíznou CCD kamerou sa ďalekohľad stáva nástrojom, prostredníctvom ktorého môžu pozorovať naraz všetci návštevníci, v pohodlí prednáškovej sály hvezdárne jedinečný astronomický úkaz.
  

Ťažisko popularizačno - vzdelávacej práce spočíva v popularizácii astronómie, kozmonautiky a príbuzných vedných odborov. Do roku 2008 hvezdáreň navštívilo viac do 200 tisíc návštevníkov. V náväznosti na učivo žiakov základných škôl hvezdáreň ponúka programy, ktoré svojim obsahom dopĺňajú učivo prírodovedy, zemepisu a fyziky.
 
Súčasťou hlavných úloh astronomického zariadenia je i pozorovateľsko - odborná činnosť. Prístrojové vybavenie hvezdárne umožňuje podielať sa na tejto činnosti. Typ a druh odborných pozorovaní je určený prístrojovým a personálnym vybavením hvezdárne, aktuálnosťou a potrebou riešenia daných problémov v rámci hvezdární Slovenska. Základom pozorovaní je vizuálne pozorovanie Slnka, zákresy fotosféry.

 

SOHO pozorovateľňaV oblasti medziplanetárnej hmoty sa využíva celooblohová komora pre fotografické sledovanie bolidov. V roku 2008 bola daná do užívania nová astronomická pozorovateľňa, slnečno hviezdne observatórium, SoHO. Netradične riešená kupola chráni pred vrtochmi počasia chromosferický ďalekohľad na vizuálne, fotografické a televízne sledovanie slnečných protuberáncií, vizuálny slnečný ďalekohľad a zrkadlový ďalekohľad pre hviezdnu astronómiu.  Usporiadavajú sa expedície za sledovaním aktivity meteorických rojov. V rámci materiálnych možností sa uskutočňujú pozorovania zákrytov hviezd Mesiacom pomocou čiernobielej TV CCD kamery, premenné hviezdy a astronomická fotografia.
 
Základné pozorovacie programy, ktoré sú adresované širokej verejnosti sa uskutočňujú v stredu, piatok a prvú sobotu v mesiaci.
 
 

Podrobný prehľad činností

 
Hvezdáreň v Partizánskom ako príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja plní viacero úloh. Dlhodobo predstavuje základné nasmerovanie na fungovanie astronomického hnutia v miestnej a regionálnej kultúre. Ide najmä o vzdelávanie v náväznosti na učivo základných a stredných škôl, ako i zmysluplné využívanie voľného času v rámci záujmovej činnosti a podpory aktivít talentovanej mládeže.

Hvezdáreň je v súčasnosti, v súlade so svojou zriaďovacou listinou, organizáciou, ktorá okrem základného poslania, plní úlohy v oblasti odborno-pozorovateľského  pracoviska, ako i pracoviska pre vzdelávanie a popularizáciu astronómie, kozmonautiky a ostatných prírodných a technických vied.

Svojimi aktivitami prispieva a podporuje tvorivé schopnosti ľudí, prispieva k rozvoju ich osobnosti a utváraniu kultúrneho spôsobu života.

V rámci svojho poslania prispieva k rozvoju vedy a kultúry, poskytuje služby žiakom a študentom všetkých stupňov škôl, realizuje poradenstvo záujmovým organizáciám, združeniam a jednotlivcom, organizuje všeobecné a odborné podujatia pre širokú verejnosť, uskutočňuje pozorovateľskú činnosť a dáva možnosť záujemcom o astronómiu na aktívne využívanie voľného času.

V rámci poslania plní úlohy v oblasti:
 • vzdelávania a výchovy
 • pozorovateľskej činnosti
 • informačno-dokumentačnej činnosti
 • vykonáva metodickú a poradenskú činnosť
 • vykonáva technicko-odbornú pomoc


Výchovno-vzdelávacia činnosť

 

S odbormi školstva v regióne zabezpečuje vzdelávanie žiakov základných a stredných škôl prostredníctvom programov, ktoré obsahovo naväzujú na učivo prírodovedy, zemepisu a fyziky. V rámci metodických dní zabezpečuje vzdelávanie učiteľov ZŠ v oblasti astronómie.

Pripravuje a realizuje súťaže:
 • pre žiakov 4. ročníka ZŠ pod názvom  Príroda plná vedomostí
 • pre členov astronomických krúžkov – Čo vieš o hviezdach
 • pre žiakov 5. ročníka –  Vesmír plný vedomostí
 • ku dňu Zeme -  Destinácia Zem
 • výtvarnú súťaž – VESMÍR OČAMI DETÍ
V náväznosti na osnovy ZŠ a SŠ pripravuje a realizuje audiovizuálne a multimediálne programy obsahovo zamerané na doplnenie učiva  prírodovedy, zemepisu a fyziky o nové poznatky z astronómie a kozmonautiky.

Ďalej organizuje zrazy pre mladých talentovaných žiakov – členov astronomických krúžkov pri základných a stredných školách:

HST Lab -  Hviezdna Stanica Teenager  alebo Letné astronomické bádanie určené členom astronomických krúžkov, ako i talentovanej mládeže, zamerané na aktuálne problémy astronómie a astrofyziky, poznávanie hviezdnej oblohy a praktické využívanie prístrojovej techniky hvezdárne,

STRETNUTIE S VESMÍROM – určené žiakom základných škôl s cieľom prakticky poznávať súhvezdia, orientovať sa na oblohe, i odovzdať najnovšie poznatky z astronómie spojené s pobytom vo hvezdárni.
 
 

Pozorovateľská činnosť

 
Súčasťou  hlavných úloh astronomického zariadenia je i odborno - pozorovateľská a výskumná činnosť, ktorá je základom špecializovanej kultúrno - výchovnej a vzdelávacej  práce.  Prístrojové vybavenie hvezdárne umožňuje  podielať sa  na odborných programoch.  Zmyslom  týchto činností je uspokojovať nároky a vzrastajúci  záujem  verejnosti  o bezprostrednú účasť na pozorovaniach  a overovaní si vedeckých  poznatkov a súčasne  efektívne využívať prístrojové vybavenie  hvezdárne. V konečnom dôsledku podporuje i odborný rast samotných pracovníkov hvezdárne a dobrovoľných spolupracovníkov.  Typ a druh  odborných  pozorovaní  je určený prístrojovým  vybavením a personálnym obsadením  hvezdárne, ako i aktuálnosťou a potrebou riešenia daných problémov v rámci hvezdární v Slovenskej republike.
 

Podľa  obsahu a cieľa delíme pozorovacie programy na:

Základné  pozorovacie programy

Sú adresované širokej verejnosti  a uskutočňujú  sa v stredu, piatok a prvú sobotu v mesiaci. V letných mesiacoch sa pozorovania uskutočňujú od stredy do soboty do 23:00 hod.
Stretnutia pri ďalekohľade –  popularizačné pozorovania Slnka, Mesiaca, veľkých planét  Jupitera a Saturna v spolupráci so základnými školami, letnými tábormi detí, školami v prírode a obecnými a mestskými  úradmi v regióne hvezdárne.
 

Odborno - pozorovateľské  programy

Medzi odbornou a vzdelávacou činnosťou  nemôžeme narysovať ostrú hranicu. Vzájomne sa prelínajú a tým sa i pozitívne ovplyvňujú.
Poslaním hvezdárne je predovšetkým popularizácia a vzdelávanie a to priamo pod živou hviezdnou oblohou a to ako dennou – pozorovanie Slnka, tak i nočnou. V oboch prípadoch si tieto pozorovania vyžadujú špecializované astronomické prístroje – ďalekohľady, ako i príslušenstvo, ktoré zaručujú názornosť a teda i účinnosť vzdelávania.
Dobudovaním nových priestorov na odborné astronomické pozorovania – Fričovho domčeka, sa otvárajú nové možnosti nielen na odbornú činnosť,  ale i skvalitnenie služieb  astronómom amatérom  a širokej verejnosti .

V rámci odbornej činnosti  vykonávame meteorologické pozorovania,  ktoré využívame nielen v práci organizácie, ale výsledky pozorovaní poskytujeme prostredníctvom webovej stránky odbornej i širokej verejnosti.

V odbornej pozorovateľskej činnosti v oblasti Slnečnej fyziky, ktorej  základom sú vizuálne pozorovania Slnka, kresba fotosféry,  pozorujeme aj slnečnú chromosféru. Tieto pozorovania  rozširujeme ešte pomocou o rádioastronomických pozorovaní, prostredníctvom ktorých demonštrujeme koreláciu medzi pozorovaním slnečných protuberancií a poruchami v zemskej atmosfére.

V pozorovaní zákrytov hviezd Mesiacom, zákrytov hviezd planétkami, premenných hviezd,  zatmení  Mesiaca, medziplanetárnej hmoty a využívanie celooblohovej komory pre fotografické sledovanie bolidov, ako i dokumentačnej fotografie astronomických javov a úkazov spolupracujeme  s astronómami amatérmi v regióne hvezdárne a v celom Trenčianskom samosprávnom kraji, astronomickými zariadeniami v SR ako i astronomickými zariadeniami v Českej republike, konkrétne v Zlínskom kraji.
 

Informačno-dokumentačná činnosť 

Vykonáva sa zverejňovaním výsledkov práce z oblasti výchovno-vzdelávacej, odborno-pozorovateľskej činnosti v regionálnej a republikovej tlači, ako i popularizačných periodikách KOZMOS, QUARK, na internetovej stránke organizácie. Spolupracuje s regionálnymi káblovými televíznymi stanicami v Bánovciach n/B, v Prievidzi, v Topoľčanoch, v Nitre a v Trenčíne.
V oblasti rozhlasu spolupracujeme s regionálnymi rozhlasovými stanicami – BETA Rádio, HIT FM Rádio, Rádio Nitra a internetové rádio KISS FM  Party, atď.
Vydávame ďalšie periodické a neperiodické materiály, ako i informačné letáky, pozvánky k významným astronomickým udalostiam, výročiam a úkazom.
Zabezpečujeme zdokumentovanie priebehov celých astronomických úkazov a javov  s cieľom ďalej po spracovaní použiť na vzdelávanie a popularizáciu astronómie.
 

Metodická a poradenská činnosť

Vykonáva sa najmä pre vedúcich astronomických krúžkov, inštruktáž pre členov astronomických krúžkov, ako prípravu na súťaž, metodické porady pre učiteľov prírodovedy, zemepisu a fyziky, záujmovým občianskym združeniam, astronómom amatérom ako i ďalším záujemcom o prácu v astronomickej oblasti kultúrneho života. 
 

Technicko–odborná pomoc

Astronómom amatérom a záujemcom o astronomické ďalekohľady poskytujeme odbornú pomoc pri stavbe, alebo pri už zakúpených továrenských výrobkoch, pri ich nastavovaní, alebo uvedení do prevádzky na pozorovania.
Pozícia Hvezdárne v Partizánskom je daná tým, že je jedinou špecializovanou inštitúciou v Trenčianskom kraji, zameranou na popularizáciu astronómie, kozmonautiky a ostatných prírodných vied.
Poslaním  hvezdárne je oboznamovať širokú  verejnosť  s  novými  poznatkami z oblasti astronómie a príbuzných  vied, starať sa o záujmovú činnosť  a sústavné mimoškolské vzdelávanie mládeže a dospelých, vykonávať metodickú, odborno - pozorovateľskú  činnosť, ktorá vyplýva z celkovej  koncepcie činnosti  amatérskej  astronómie.  Celá  činnosť hvezdárne smeruje k rozvoju  vedeckého  poznania, výchove pozitívneho vzťahu k vede a ku zvyšovaniu všeobecného, odborného a kultúrneho vzdelania občanov  Trenčianskeho samosprávneho kraja.
Hlavnou  úlohou v kultúrno - výchovnej  činnosti   hvezdárne  je popularizačno -  vzdelávacia práca  zameraná na informovanie širokých vrstiev obyvateľstva  s najnovšími poznatkami z astronómie, kozmonautiky a ostatných prírodných vied.  Súčasťou  tejto práce sú podujatia pre kolektívy detí, mládeže a dospelých, ktoré sa vykonávajú  formou :
 • exkurzie  pre záujmové združenie, spoločenské organizácie, školy,  pre  ktoré je obsah  astronomickej prednášky úzko spojený s osnovami prírodovedy, zemepisu,  fyziky a výučbou astronómie,
 • populárnych a odborných prednášok, cyklov prednášok, seminárov, besied, videofilmov, audiovizuálnych  pásiem, súťaží, výstav, večerných pozorovaní, kvízov, stretnutí  pri ďalekohľade  v  priestoroch hvezdárne a mimo  nej.

 V rámci nových foriem práce ponúkame

 
VIRTUÁLNE PLANETÁRIUM - každú prvú sobotu v mesiaci. Multimediálna prezentácia   toho najzaujímavejšieho  z hviezdnej oblohy.
Novinky z astronómie,  kozmonautiky a  kozmického výskumu blízkeho i hlbokého vesmíru  spojenú s počítačovou prezentáciou a videofilmom.
3D PLANETÁRIUM - ponúkame širokej verejnosti možnosť netradičného pohľadu do blízkeho i ďalekého vesmíru formou trojrozmerných obrazov – anaglyfov).
DEŇ ASTRONÓMIE - medzinárodná  akcia venovaná popularizácii astronómie, spojená s pozorovaním Slnka, premietaním filmov pre deti, virtuálnou prechádzkou Slnečnou sústavou a videoprojekciou populárno-náučných filmov, vo večerných hodinách pozorovanie planét a objektov hviezdnej oblohy.
STAR*con - Hviezdne stretnutie   astronómov a priateľov sci-fi - prezentácia  toho najlepšieho zo slovenskej sci-fi a fantasy. Prednáška z astronómie, besedy so  spisovateľmi  sci-fi literatúry, výstavy obrazov, pozorovanie hviezdnej  oblohy.
 


CIELENÉ  PODUJATIA 

V rámci významných výročí a udalostí  astronomickým krúžkom a širokej verejnosti ponúkame  programy s obsahom k zmieneným významným dňom, ktoré sú neodmysliteľnými  medzníkmi našich novodobých dejín,  ako sú :  Deň astronómie, Deň kozmonautiky, Deň Zeme,  Space week, mesiac fotografie  atď..
Kultúrnym organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, spoločenským organizáciám a občianskym zduženiam, skautom atď. ponúkame  prednášky, alebo besedy  s cieľom priblížiť  nové poznatky z astronómie  a kozmonautiky.

Prehĺbením spolupráce so školskými odbormi regiónu a  školami  ponúkneme  program pod názvom
 
STRETNUTIE S VESMÍROM – jedno až dvojdňové pobyty, s cieľom  naučiť účastníkov spoznávať súhvezdia, orientovať sa na hviezdnej oblohe, voľným okom a ďalekohľadom   spoznávať objekty hviezdnej oblohy.
 
HVIEZDNA  OSADA  "ORIÓN"
V rámci nových možností organizácia ponúka ubytovacie priestory jednotlivcom - záujemcom z radov širokej verejnosti ako i astronómom - amatérom na celonočné pozorovanie astronomických  úkazov, fotografovanie hviezdnych objektov (Mesiac, kométy, planétky, hmloviny, novy, supernovy, galaxie a iné. )
Organizovaným školským skupinám – astronomickým krúžkom v mesiaci máj, jún  (perspektívne po celý rok) umožníme  dvoj až trojdňové pobyty so zameraním na vzdelávanie v oblasti astronómie, poznávania a pozorovania objektov hviezdnej oblohy podľa požiadaviek, spojené s vychádzkami a výletmi do okolia (Stretnutie s vesmírom).
Ubytovanie je zabezpečené v šiestich samostatných bunkách s kapacitou 24 lôžok (bunka 4 postele  + stolík, skrine, stoličky).
 

Ponuka služieb

Pripravované programy sú svojim obsahom určené predovšetkým žiakom základných a stredných škôl, členom astronomických krúžkov, ale aj všetkým záujemcom z radov širokej verejnosti, ktorí majú záujem bližšie a hlbšie sa oboznámiť s orientáciou na  hviezdnej oblohe – súhvezdiami, objektmi hlbokého vesmíru – hviezdokopami, hmlovinami, galaxiami atď..
Hvezdáreň za pätnásť rokov svojej činnosti vybudovala rozsiahlu odbornú knižnicu, ktorá je k dispozícií, okrem vedúcich astronomických krúžkov, aj širokej verejnosti.                            
 
Vladimír  Mešter
riaditeľ Hvezdárne Partizánske

Fotogaléria

Vyhledávání

Novinky

26.02.16

Robotika s Legem – jednoduchými kroky ke složitému cíli

Malé shrnutí postřehů po pěti letech od vzniku a zařazení do nabídky programů Robotika je název programu, který patří ke speciálním vzdělávacím pořadům hvězdárny a pravděpodobně jej už můžeme zařadit k oblíbeným stálicím naší nabídky. Program je určen především pro žáky vyšších ročníků základních škol a studenty škol středních.

15.11.13

Planetárium v Polus City Center

Naše digitálne planetárium sa stalo jednou z hlavných výhier pri príležitosti European Cooperation Day 2013. Deti si doplnili vedomosti a naučili sa nové poznatky.

30.04.13

Prezentace výsledků projektu na Trenčianskom robotickom dni

Díky rozvoji přeshraniční spolupráce jsme byli k aktivní účasti pozváni organizátory 8. ročníku Trenčianského robotického dňa. Akce se účastnila také naše partnerská Hvězdárna v Partizánskom, a tak jsme i přes velké pracovní vytížení do Trenčína přijeli. Akce byla v mnoha ohledech poučná a inspirativní a nejen že jsme seznámili posluchače s novými vzdělávacími programy, ale hlavně oslovili žáky a studenty se zájmem o automatizaci a robotizaci.