Laboratórium vedomostí - Termodynamika

vezdáreň v Partizánskom v spolupráci s Hvezdárňou Valašské Meziříčí, p.o. realizuje v rámci projektu OBLOHA NA DLANI, ktorý je spolufinancovaný OP Cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013 vzdelávací program

LABORATÓRIUM VEDOMOSTÍ – Termodynamika

Fyzika je veda, ktorá dramatickým spôsobom ovplyvňuje celú ľudskú civilizáciu už niekoľko storočí. Mení nielen našu technickú úroveň, ale aj náš pohľad na podstatu sveta a jeho vývoj. Kľúčovým prvkom vo fyzike je experiment, rozhodujúci o konečnom úspechu každej teórie. Práve cez experiment by sme chceli k fyzike pristupovať v našom vzdelávacom programe. Takáto cesta totiž môže byť pre žiakov a študentov atraktívnejšia, veď nie nadarmo sa hovorí, že lepšie je raz vidieť ako desať krát počuť. No a experiment (pokus) mnohokrát priamočiarejšie privádza k možnému praktickému uplatneniu fyzikálneho zákona než jeho matematická formulácia v teórii.

V súčasnosti sú v centre záujmu fyzikálne experimenty, ktoré posúvajú samotné hranice nášho poznania. Tieto extrémne drahé a extrémne komplikované pokusy priťahujú síce pozornosť médií, no medzi verejnosťou môžu podporovať názor, že fyzika je veda odtrhnutá od praxe a bežných problémov. My by sme sa chceli zamerať na jednoduché fyzikálne experimenty, ktoré si možno urobiť priamo na vyučovaní, často s veľmi jednoduchým vybavením. Tieto pokusy pritom veľmi dobre ilustrujú fyzikálne zákonitosti a zatraktívňujú vyučovanie. Takéto „oživenie“ hodín fyziky jednoduchými experimentmi zvyšuje záujem žiakov o fyziku a ukazuje ju ako praktickú vedu, v ktorej sa riešia (alebo už sú dávno vyriešené) problémy, s ktorými sa dostáva do kontaktu úplne normálny človek.

Z najrôznejších fyzikálnych odborov sme vybrali termodynamiku. Je to fenomenologická teória zaoberajúca sa teplom a tepelnými dejmi. Skúma vzťahy medzi veličinami charakterizujúci makroskopický stav sústavy a rôzne zmeny týchto veličín. Jej výsledky našli uplatnenie v mnohých ďalších oblastiach fyziky – fyzika elementárnych častíc, kozmológia, fyzika tuhých látok a i. Výrazným katalyzátorom vývoja termodynamiky bola snaha o zvýšenie účinnosti parných strojov. Termodynamika tak skvele ilustruje prepojenie medzi teóriou a praxou, ktoré je prítomné vo fyzike už od jej začiatkov.


Program:

Vzdelávací program bude pozostávať z prezentácie série fyzikálnych pokusov z oblasti termodynamiky aj s nevyhnutnou teóriou, potrebnou na ich objasnenie. V pokusoch sa budeme zaoberať teplom a teplotou, stavovou rovnicou plynu, vplyvom atmosférického tlaku aj  jednoduchými tepelnými strojmi.

Zoznam pokusov:

  •  Magdeburské polgule
  •  Atmosférický tlak a Pascalov zákon
  •  Ako môže atmosféra dokrčiť plechovku
  •  Vzájomná závislosť objemu, teploty a tlaku plynu
  •  Var vody pri nízkom tlaku
  •  Ako funguje pumpa na vodu
  •  Teplomer – kvapalinový a bimetalický
  •  Herónova turbína

Prezentáciu možno urobiť v štandardnej triede ale aj pred väčším osadenstvom (telocvičňa, aula). Do prípravy pokusov sa budeme, podľa možností, snažiť zapojiť aj samotných žiakov. Dĺžka prezentácie cca 45 minút. 


Lektorom a sprievodcom podujatia:

RNDr. Peter Kluvánek, PhD.


Termín prezentácie:


30. november 2011 – Gymnázium Bánovce nad Bebravou

07. december 2011 – Piaristické gymnázium Trenčín

08. december 2011 – Gymnázium Nováky

Vyhledávání

Novinky

26.02.16

Robotika s Legem – jednoduchými kroky ke složitému cíli

Malé shrnutí postřehů po pěti letech od vzniku a zařazení do nabídky programů Robotika je název programu, který patří ke speciálním vzdělávacím pořadům hvězdárny a pravděpodobně jej už můžeme zařadit k oblíbeným stálicím naší nabídky. Program je určen především pro žáky vyšších ročníků základních škol a studenty škol středních.

15.11.13

Planetárium v Polus City Center

Naše digitálne planetárium sa stalo jednou z hlavných výhier pri príležitosti European Cooperation Day 2013. Deti si doplnili vedomosti a naučili sa nové poznatky.

30.04.13

Prezentace výsledků projektu na Trenčianskom robotickom dni

Díky rozvoji přeshraniční spolupráce jsme byli k aktivní účasti pozváni organizátory 8. ročníku Trenčianského robotického dňa. Akce se účastnila také naše partnerská Hvězdárna v Partizánskom, a tak jsme i přes velké pracovní vytížení do Trenčína přijeli. Akce byla v mnoha ohledech poučná a inspirativní a nejen že jsme seznámili posluchače s novými vzdělávacími programy, ale hlavně oslovili žáky a studenty se zájmem o automatizaci a robotizaci.