Seminár pre učiteľov fyziky

Laboratórium vedomostí – seminár pre učiteľov fyziky


Fyzika bola a je ponímaná ako atraktívna veda, mimoriadne užitočná pre rozvoj vedomostnej spoločnosti. Je to veda, ktorá dramatickým spôsobom ovplyvňuje celú ľudskú civilizáciu už niekoľko storočí. Mení nielen našu technickú úroveň, ale aj náš pohľad na podstatu sveta a jeho vývoj. Kľúčovým prvkom vo fyzike je experiment, rozhodujúci o konečnom úspechu každej teórie.

Hvezdáreň v Partizánskom na posledný deň jarných prázdnin 9. marca tohto roku pripravila v rámci projektu Obloha na dlani, realizovaného s finančným príspevkom Európskej únie - európskeho fondu regionálneho rozvoja, programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika odborný seminár  pre učiteľov fyziky Laboratórium vedomostí.

Obsahom seminára boli predovšetkým aplikácie nových informačných a komunikačných technológii ako i inovatívnych metód a postupov vo vzdelávaní fyzikálnych vied.  Skoro štyridsať učiteľov základných a stredných škôl z trenčianskeho kraja ako i zástupcovia hlavného cezhraničného partnera Hvezdárne vo Valašskom Meziříčí, naplnilo hviezdnu sálu Hvezdárne v Partizánskom.

Program, ktorý pripravil organizátor podujatia bol ozaj bohatý. Ako prvý sa ujal slova Partizánčan PaedDr. Jozef Beňuška, PhD, v tomto čase pôsobiaci v gymnáziu Viliama Paulinyho-Tótha v Martine. Svojou prezentáciou „Jednoduchý experiment a možno digitálne meranie“, nadchol všetkých prítomných obsahovo veľmi zaujímavými experimentmi, ktorých sa mohli zúčastniť sami poslucháči. Nejedna fyzikálna hádanka prednesená prednášateľom zaskočila samotných fyzikárov. Netradičné pomôcky demonštrovali, že experimenty a experimentovanie majú vo vyučovaní fyziky nezastupiteľnú úlohu.

Súčasná doba, v dôsledku dynamického vývinu  informačných a komunikačných technológii - IKT, prináša do škôl nové spektrum možností ich využitia. Súčasná technika, zahŕňajúca hardware a rovnako tak aj software, poskytuje možnosť využiť tieto prvky inovatívnym spôsobom. Konkrétnym prípadom sú vzdialené experimenty zriadené v e-laboratóriách, kde sa stávajú čoraz viac dostupnými.

Doc. RNDr. Miroslava Ožvoldová, CSc. z Pedagogickej fakulty, Katedry fyziky Trnavskej univerzity v Trnave vo svojej prednáške na tému „e-Laboratórium prírodovedných experimentov ako báza  novej stratégie prírodovedného vzdelávania“, zmysluplne demonštrovala prínos  IKT vo vzdelávaní fyziky. Prítomní mali možnosť v priamom prenose sa zúčastniť na fyzikálnom pokuse realizovanom v prvom slovenskom e-laboratóriu http://kf.truni.sk/remotelab, v ktorom si môžu spolu zo svojimi študentmi odskúšať päť pripravených experimentov.

Pohľady do minulosti nás presviedčajú že fyzika bola v prvom rade odkázaná na experimenty a s ním spojené vnímanie reality, ktoré nám ponúkajú nahliadnuť do fyzikálnej podstaty tohto sveta.

Prednáška Mgr. Júliusa KOZU, PhD.Prechody Venuše diskom Slnka v 21. storočí“ učiteľom fyziky veľmi jasne a zrozumiteľne pripomenula  význam astronomických pozorovaní pre fyzikálne zobrazenie vesmíru v ktorom žijeme.

Prostredníctvom pozorovaní prechodov planéty Venuše pred diskom Slnka v minulosti, sme zistili rozmery Slnečnej sústavy,  vzdialenosť našej planéty od Slnka. Dnes nám slúži ako jasná demonštrácia toho ako môžeme objavovať cudzie planéty pri iných vzdialených slnkách – exoplanéty.

Vzdialené experimenty sú novým prvkom vo vyučovaní fyziky. Ich zavádzanie do vzdelávacieho procesu je podmienený rozvojom informačno-komunikačných technológií a ich uplatňovaním vo vyučovaní. Zakomponovaním vzdialených experimentov do vyučovacieho procesu prispieva k pochopeniu preberaného učiva. Integrovaný e-Learning, zlepšuje prístup k vyučovaniu fyziky a ponúka nové možnosti. Tieto nové možnosti vzdelávania prezentovala  PaedDr. Žaneta Gerhátová, PhD. z Katedry Fyziky Pedagogickej fakulty Trnavskej univerzity. Témou jej prednášky bolo „Projektové vyučovanie témy "Energia v prírode, technike a spoločnosti" s využitím reálnych, reálnych vzdialených a virtuálnych experimentov“. Prezentáciu doplnila vzdialeným experimentom pripraveným na ich katedre.

    Poslednú prednášku odprezentoval RNDr. Peter Kluvánek, PhD. Témou bola „Jednoduchá digitálna technika ako pomocník učiteľa fyziky“. Obsahovo navnadila účastníkov na využitie digitálnej techniky na zaujímavé možnosti jej využitia vo výučbe fyziky a ukážku platnosti matematických vzťahov. Zhotovením videozáznamu jednoduchým digitálnym fotoaparátom a prostredníctvom vhodného softvéru je možné nasnímané fyzikálne deje analyzovať prostredníctvom spomalených alebo naopak zrýchlených dejov. Svoju prednášku doplnil ukážkami videozáznamov nasnímaných fyzikálnych dejov ktoré následne analyzoval čím zrozumiteľne dokladoval obsah svojej prednášky.

Pomyslenú bodku za celým seminárom pripravil organizátor podujatia v podobe sofistikovaného zariadenia prenosného digitálneho planetária, ktoré si účastníci odborného seminára pre učiteľov fyziky mohli vychutnať v hangári miestneho letiska v Malých Bieliciach.

Vyhledávání

Novinky

26.02.16

Robotika s Legem – jednoduchými kroky ke složitému cíli

Malé shrnutí postřehů po pěti letech od vzniku a zařazení do nabídky programů Robotika je název programu, který patří ke speciálním vzdělávacím pořadům hvězdárny a pravděpodobně jej už můžeme zařadit k oblíbeným stálicím naší nabídky. Program je určen především pro žáky vyšších ročníků základních škol a studenty škol středních.

15.11.13

Planetárium v Polus City Center

Naše digitálne planetárium sa stalo jednou z hlavných výhier pri príležitosti European Cooperation Day 2013. Deti si doplnili vedomosti a naučili sa nové poznatky.

30.04.13

Prezentace výsledků projektu na Trenčianskom robotickom dni

Díky rozvoji přeshraniční spolupráce jsme byli k aktivní účasti pozváni organizátory 8. ročníku Trenčianského robotického dňa. Akce se účastnila také naše partnerská Hvězdárna v Partizánskom, a tak jsme i přes velké pracovní vytížení do Trenčína přijeli. Akce byla v mnoha ohledech poučná a inspirativní a nejen že jsme seznámili posluchače s novými vzdělávacími programy, ale hlavně oslovili žáky a studenty se zájmem o automatizaci a robotizaci.