KPP - Podivné hviezdy, 18. - 20. 5. 2012, Jankov Vŕšok

Tak všeobecné a každodenné „veci“ ako je Slnko a hviezdy sa nám pri hlbšom pohľade môžu zdať podivné. Podivnostiam okolo nás a vo vesmíre bol venovaný odborný seminár organizovaný Hvezdárňou v Partizánskom. V dňoch 18. až 20. mája 2012 sa v priestoroch Hotela Partizán na Jankovom Vŕšku stretli záujemcovia o hviezdnu astronómiu na v poradí už treťom Kurze praktických pozorovaní.

Kurz praktického pozorovania, je aktivita v rámci projektu Obloha na dlani.

Kurz sa realizoval v spolupráci s Hvezdárňou vo Valašskom Meziříčí v rámci Operačného programu  cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Českou republikou v rokoch 2007 – 2013. Projekt je financovaný Európskou úniou, Európskym fondom regionálneho rozvoja a spolufinancovaný Trenčianskym samosprávnym krajom.

Tematický bol kurz praktického pozorovania zameraný na premenné hviezdy. Hviezdy, ktoré menia niektorú zo svojich základných charakteristík, predovšetkým menia svoju jasnosť, intenzitu magnetického poľa alebo spektrum sú označované ako premenné hviezdy. Hovoríme tiež o fyzikálnych a geometrických premenných hviezdach.

Prvá prednáška bola venovaná „Podivnostiam v dvojhviezdnych sústavách“. Z úvodných myšlienok prednášateľa RNDr. Petra Kluváneka, PhD sa  účastníci podujatia mohli dozvedieť že väčšinu pozorovaných hviezd na našej oblohe  tvoria dvojhviezdy a viacnásobné hviezdne systémy. V týchto systémoch sa s pohľadu zo Zeme dajú pozorovať fyzikálne deje, z ktorých môžeme získať zaujímavé informácie zo života každej zložky daného dvojhviezdneho systému. Napríklad parametre dráh, v prípade zákrytových dvojhviezd ich hmotnosť, zo spektra a posunu spektrálnych čiar vieme určiť radiálne rýchlosti zložiek dvojhviezdy atď. Na úvodnú prednášku postupne nadviazali ďalší rečníci.

Večer prvého dňa prednáškového cyklu bol ukončený virtuálnou exkurziou na južnú pologuľu do Juhoafrického astronomického observatória (SAAO), ktoré je národným centrom pre optickú a infračervenú astronómiu v Južnej Afrike. Tu v exotickom prostredí pod južnou hviezdnou oblohou si na konci prázdnin minulého roku odbil svoju odbornú prax náš zahraničný hosť  Mgr. Marek Skarka, doktorand  Masarykovej univerzity v Brne.

Poslucháči mali možnosť vidieť  nielen prístrojovú astronomickú techniku observatória ale prostredníctvom obrazu absolvovať i niekoľko výletov do okolia Kapského Mesta.

Pred večerným pozorovaním mohli mladý adepti astronomických vied absolvovať let vesmírom v priestore prenosného digitálneho planetária. Ako v predchádzajúcich kurzoch hviezdna obloha na Jankovom Vŕšku nesklamala ani počas tohto stretnutia. Podľa vyjadrení nových prichodiacich účastníkov podujatia bola  hviezdna obloha prekvapením, nielen s pohľadu svetelného znečistenia ale i limitnej hviezdnej magnitúdy.

Sobotňajší program prednášok otvoril RNDr. Rudolf Gális, PhD. s Prírodovedeckej fakulty UPJŠ s Košíc,  pohľadom na Podivné hviezdy pod röntgenom. Prostredníctvom tejto prednášky ste mohli absolvovať historický prehľad výskumu vesmírnych objektov, ktoré vyžarujú energiu hlavne v krátkovlnnej oblasti elektromagnetického žiarenia – röntgenového a gama žiarenia. Nové možnosti skúmania vesmíru v oblasti astrofyziky vysokých energií otvorila kozmonautika. Umiestnenie špecializovaných astronomických družíc na orbitu Zeme sa otvorili nové možnosti na skúmanie kataklizmických premenných hviezd. V ďalšej prednáške sa poslucháči preniesli do blízkosti Zeme, k našej dennej hviezde Slnku. Podivná variabilita Slnka – prednáška Mgr. Július Koza, PhD. poukázala na časopriestorovú podivnosť našej hviezdy v oblasti spektrálneho a elektromagnetického a röntgenového žiarenia.

Obedňajšia prestávka sa využila okrem iného i na pozorovanie dennej hviezdy prostredníctvom ďalekohľadu, ktorý pozorovateľom ukázal jednu z vrstiev slnečnej atmosféry – chromosféru, kde sa dá vidieť niekoľko podivnosti našej najbližšej hviezdy.

Prednáška Mgr. Matúša Kocku, bola obsahovo zameraná na oblasť astrofyziky ultra-vysokých energií. Táto doposiaľ veľmi málo preskúmaná oblasť astrofyziky spája odbory fyziky do úplne nových exotických oblastí kozmickej fyziky, prostredníctvom, ktorej chceme popísať náš vesmír od Veľkého tresku až po súčasnosť.

Pozorovaniu premenných hviezd typu RR Lyr – bola venovaná prednáška Mgr. Mareka Skarku,  z Ústavu teoretické fyziky a astrofyziky, PřF MU Brne. Bolo príjemné počuť že tento typ premenných hviezd objavila atronómka  W. Flemingová v suhvezdí Lýry a ktoré dostali označenie  RR Lyrae – prototyp celej skupiny hviezd. Do dnes sa hladá model, ktorý by správne vysvetlil zmeny jasnosti v tomto type hviezd.

Ľubomír Hambálek, Mgr. PhD. vo svojej prezentácii Podivné hviezdy a ich prekvapenia poukázal na skutočnosť že tento typ hviezd sú vlastne obrovské vesmírne laboratória,  ktoré nám umožňujú posúvať hranice známej fyziky, poznávať atypické objekty vo vesmíre a  porozumieť termojadrovým reakciam vo vnútri hviezd ako i vzťahom vo viacnásobných hviezdnych systémoch. Prezentácia veľmi podrobne podala základný prehľad o podivnostiach hviezd, ktoré tvoria náš známy vesmír.

Sobotňajší program bol zavŕšení videoprojekciou populárno-vedeckého filmu v netradičnom priestore prenosného digitálneho planetária. Úplnú bodku dali až 
 praktické úkážky pozorovaní objektov hviezdnej oblohy prostredníctvom astronomických ďalekohľadov, ktoré zabezpečil organizátor podujatia.

Nedelňajší dopoludňajší program patril nášmu hlavnému cezhraničnému partnerovi Hvezdárne vo Valašskom Meziříčí. Odborný pracovník hvezdárne Ladislav Šmercel s časovým odstupom desiatich rokov analyzoval výskum podivnej hviezdy V838Mon, ktorej bol objaviteľom. Záhadnosť zjasnenia uvedenej hviezdy vyprovokovala profesionálnu astronómiu do takej miery, že sa využil i kozmický ďalekohľad HST, ktorý od mája 2002 do októbra 2004 sledoval následne zmeny v okolí tejto podivnej hviezdy v súhvezdí Monoceros – Jednorožca.

Pozorovací program Ostravskej hvezdárne a nové premenné hviezdy – prezentovala dvojica dobrovoľných spolupracovníkov astronómov amatérov  Jakub Juryšek a Hoňková Katarína. Prezentácia oboznámila poslucháčov zo zaujímavými premennými hviezdami, ktoré aj zo skromnými prostriedkami i počas vysokoškolského štúdia vo voľnom čase môžeme prostredníctvom ccd techniky pozorovať a tým prispieť k ich poznaniu.

Kurz praktických pozorovaní s témou Podivných hviezd, jednoznačne poukázal na skutočnosť že vesmír, ktorého sme súčasťou má pre nás mnoho tajomstiev, ktorých vyriešenie čaká na novú generáciu astronómov.

Informaci o akci z pohledu Ladislava Šmelcera najdete na webu Hvězdárny Valašské Meziříčí.

Vyhledávání

Novinky

26.02.16

Robotika s Legem – jednoduchými kroky ke složitému cíli

Malé shrnutí postřehů po pěti letech od vzniku a zařazení do nabídky programů Robotika je název programu, který patří ke speciálním vzdělávacím pořadům hvězdárny a pravděpodobně jej už můžeme zařadit k oblíbeným stálicím naší nabídky. Program je určen především pro žáky vyšších ročníků základních škol a studenty škol středních.

15.11.13

Planetárium v Polus City Center

Naše digitálne planetárium sa stalo jednou z hlavných výhier pri príležitosti European Cooperation Day 2013. Deti si doplnili vedomosti a naučili sa nové poznatky.

30.04.13

Prezentace výsledků projektu na Trenčianskom robotickom dni

Díky rozvoji přeshraniční spolupráce jsme byli k aktivní účasti pozváni organizátory 8. ročníku Trenčianského robotického dňa. Akce se účastnila také naše partnerská Hvězdárna v Partizánskom, a tak jsme i přes velké pracovní vytížení do Trenčína přijeli. Akce byla v mnoha ohledech poučná a inspirativní a nejen že jsme seznámili posluchače s novými vzdělávacími programy, ale hlavně oslovili žáky a studenty se zájmem o automatizaci a robotizaci.