Programy pre školy - Laboratórium vedomostí

/ 10.10.2011 /

Pokles záujmu o prírodovedné predmety možno v súčasnosti označiť za spoločenský fenomén. Matematika, fyzika sa teda postupne dostávajú na okraj záujmu žiakov a študentov na školách všetkých úrovní. Fyzika, ako súčasť všeobecného vzdelania, učí žiakov základnému spôsobu, ktorým pracuje moderná veda. Je tiež základom ďalších prírodných a technických vied. Pokles záujmu o fyziku, spojený so znižovaním úrovne fyzikálnych vedomostí, má preto oveľa širší dopad. V prípade pokračovania súčasného trendu bude ohrozená samotná snaha o zavedenie znalostnej ekonomiky na Slovensku.

Pomocou fyzikálne zameranej akcie chceme vplývať na žiakov, študentov aj učiteľov fyziky v našom regióne.

Zároveň by sme radi poskytli učiteľom fyziky priestor  na netradičné mimoškolské vzdelávacie aktivity a umožnili vzájomné stretnutia a výmenu skúseností.

Jedným z faktorov, ovplyvňujúcich záujem žiakov o fyziku je aj všeobecne zabehnutý spôsob jej výučby. „Suchá“ teória s príkladmi nie je jednoducho pre žiakov zaujímavá. Zároveň sa pri takomto spôsobe stráca význam experimentu a experimentovania pre fyziku, a vedu samotnú. Žiaci sa preto často na fyziku pozerajú ako na súbor matematických formúl, ktorých praktický význam je pre nich značne zahmlený. Mnohí pedagógovia dnes zdôrazňujú význam počítačov a internetu vo výučbe fyziky. Populárnym sa stávajú najrôznejšie simulácie fyzikálnych experimentov, od najjednoduchších až po tie najsofistikovanejšie. Určite sú moderné informačné prostriedky vítanou podporou pre učiteľov. Neodstraňujú však nami spomínaný problém – nedostatočné uvedomenie si spojenia fyziky s prírodou a každodenným životom. V tomto smere niet nad vhodnú demonštráciu – jednoduchý experiment. Pri ňom si môžu žiaci doslova „podať ruku s fyzikou“.

Cieľom nášho projektu je ukázať žiakom takéto jednoduché experimenty. Žiakom pomocou nich demonštrujeme zaujímavým a názorným spôsobom základné fyzikálne zákony, ktoré platia v prírode.

Učiteľom ukážeme, že aj s pomerne „slabým“ vybavením a malou časovou náročnosťou je možné ponúknuť žiakom zaujímavé veci, ktoré si môžu sami odskúšať. Táto aktivita nám pomôže rozvinúť spoluprácu so školami v našom regióne.

Pomocou predvádzaných zaujímavých fyzikálnych experimentov, chceme pritiahnuť záujem žiakov a študentov k fyzike ako k základnému pilieru, na ktorých stojí súčasná veda a technika.

Pozornosť budeme venovať žiakom so zvýšeným záujmom o prírodné vedy. Mladým ľuďom tak chceme ukázať, že veda nie je len voľnočasovou aktivitou, ale je to veľmi zaujímavá oblasť pre ich budúce pracovné uplatnenie.

Pripravené jednoduché pokusy chceme spracovať a umiestniť na webovú stránku projektu ako metodický materiál, určený najmä učiteľom fyziky ale aj iným záujemcom o prírodné vedy.

Sledovať chceme aj spätnú väzbu na naše aktivity. Po prednáškach a predvádzaných experimentoch dostanú účastníci testy. Ich náplňou bude kontrola nadobudnutých vedomostí. Na základe výsledkov budú vyhodnotení vždy najlepší žiaci. Testy budú vždy obsahovať aj otázky, na základe ktorých budeme vyhodnocovať pripravené experimenty a hľadať spôsoby, ako sa zlepšiť. Budeme tak vedieť, čo sa žiakom páčilo, čo nie, čo splnilo ich očakávania, prípadne čo ich nezaujalo. Aj takýmto spôsobom dokážeme naďalej skvalitňovať jednotlivé experimenty v našom projekte. Tiež očakávame informácie o výsledkoch našich aktivít od samotných učiteľov.

« Zpět

Vyhledávání

Novinky

26.02.16

Robotika s Legem – jednoduchými kroky ke složitému cíli

Malé shrnutí postřehů po pěti letech od vzniku a zařazení do nabídky programů Robotika je název programu, který patří ke speciálním vzdělávacím pořadům hvězdárny a pravděpodobně jej už můžeme zařadit k oblíbeným stálicím naší nabídky. Program je určen především pro žáky vyšších ročníků základních škol a studenty škol středních.

15.11.13

Planetárium v Polus City Center

Naše digitálne planetárium sa stalo jednou z hlavných výhier pri príležitosti European Cooperation Day 2013. Deti si doplnili vedomosti a naučili sa nové poznatky.

30.04.13

Prezentace výsledků projektu na Trenčianskom robotickom dni

Díky rozvoji přeshraniční spolupráce jsme byli k aktivní účasti pozváni organizátory 8. ročníku Trenčianského robotického dňa. Akce se účastnila také naše partnerská Hvězdárna v Partizánskom, a tak jsme i přes velké pracovní vytížení do Trenčína přijeli. Akce byla v mnoha ohledech poučná a inspirativní a nejen že jsme seznámili posluchače s novými vzdělávacími programy, ale hlavně oslovili žáky a studenty se zájmem o automatizaci a robotizaci.