Aktivity projektu

Projekt obsahuje niekoľko aktivít z ktorých niektoré sú spoločné pre oboch partnerov, ďalšie realizujú samostatne, ale za pomoci partnera.

 

 

Projekt obsahuje tieto hlavné aktivity:

 

1. REALIZÁCIA A SPRÁVA WEBOVÝCH STRÁNOK PROJEKTU

Táto aktivita napĺňa predovšetkým ciele v oblasti publicity, informovanosti a propagáciu celého projektu i jednotlivých aktivít a podujatí. Aktivita má za cieľ uchovať všetky výstupy aj do budúcnosti v elektronickej podobe a využívať ich pri ďalšej činnosti nielen oboch partnerov. Webové stránky sa stanú miestom trvalej ponuky inovatívnych experimentálnych programov ponúkaných pre celý cezhraničný región.

 

2. LABORATÓRIUM VEDOMOSTÍ

príprava inovatívnych vzdelávacích programov experimentálneho charakteru, príprava programov planetária, semináre pre pedagógov, evaluácia pripravených programov.

Jedna z troch kľúčových aktivít celého projektu, ktorej cieľom je vytvorenie nových systémov vzdelávacích programov predovšetkým z hľadiska obsahu, metodiky a použitých metód a prostriedkov. Do tejto aktivity prispievajú obaja partneri svojimi programami.

Vedúci partner:

 • Zabezpečenie nevyhnutného technického vybavenia pre realizáciu aktivít, prostredníctvom digitálneho prenosného planetária.
 • Príprava vzdelávacích programov experimentálneho charakteru pre žiakov. VP v tejto oblasti pripravuje a realizuje aktivity     prostredníctvom inovácie metód a foriem vzdelávacich programov : termodynamika a mechanika.
 • Príprava programov planetária. Metodika a tvorba programov bude vychádzať z aktuálneho diania na hviezdnej oblohe a požiadaviek oslovených skupín.
 • Príprava obsahu seminárov zameraných na pedagógov zamerané na podporu vedy a vývoja, implementovanie získaných poznatkov a skúseností do kontinuálneho celoživotného vzdelávania.
 • Evaluácia pripravených programov a ich realizácia pre jednotlivé cieľové skupiny. Pripravené programy budú predvedené pred publikom aby sa overila správnosť jednotlyvých postupov a vylepšil obsah podľa odozvy a pripomienok účastníkov.

Hlavný cezhraničný partner:

 • Zabezpečenie nevyhnutného technického vybavenia pre realizáciu aktivity
 • Príprava vzdelávacích programov experimentálneho charakteru - vytvorenie systému nových vzdelávacích programov.  Výstupom aktivity je príprava a realizácia 3 druhov (sekcií) inovatívnych experimentálnych vzdelávacích programov: optika a optické javy, elektromagnetické pole, jeho prejavy a využitie; automatizácia, robotika a ich uplatnenie v praxi. V rámci prípravy budeme v maximálnej miere využívať pozitívne efekty cezhraničnej spolupráce (služobné cesty) a realizujeme aj cezhraničné workshopy (diskusia metodík programov, využitia technických prostriedkov,  spolupráca so školami, ai) za účasti pracovníkov vzdelávacích inštitúcií.Programy budú po evaluácii a prípadných úpravách ponúknuté  základným a stredným školám v rámci Zlínského kraja a prostredníctvom VP aj v Trenčianskom kraji.
 • Evaluácia programov pre cieľovú skupinu (špecifický cieľ 3).

 

3. KURZ PRAKTICKÉHO POZOROVÁNÍ

praktické využitie moderných technológií a techniky vo vzdelávaní a práci (Digitálna astronomia, Ako astronómovia poznávajú vesmír, Astronomické pozorovania vo vzdelávaní)

Dôležitá súčasť novo vytváraných vzdelávacích programov z náväznosťou na praktické využitie moderných technológií a techniky vo vzdelávaní a práci. Akcie konané v rámci tejto aktivity plánujeme konať v miestach, kde je minimálne svetelné znečistenie a vďaka tomu budú mať tieto miesta skvelé pozorovacie podmienky.

V praktickej časti ponúka aktivita možnosť pracovať s modernou špecializovanou pozorovacou technikou, ktorá je inač nedostupná. HCP z dôvodov väčších skúsenosti a prístrojového vybavenia zabezpečí jednu aktivitu vo svojich priestoroch. Vzdelávacie aktivity v tejto oblasti sú cielené zamerané na skúsenosti a využívanie ITK smerom do praxe.

Vedúci partner pripravuje 3 akcie v rámci tejto aktivity, sú to:

 • Digitálna astronómia - pracovný workshop obsahové zameraný na aplikáciu nových informačných a komunikačných technológii v amatérskej astronómii. Praktické ukážky zbierania a spracovania a vyhodnocovania na pozorovaných dát. Zhotovenie, metódy a postupy spracovania digitálnej astronomickej snímky.
 • Ako astronómovia poznávajú vesmír - workshop ktorého cieľom je priblížiť podiel nových informačných technológii na poznávaní vesmíru v celom elektromagnetickom spektre žiarenia. Podiel amatérskej astronómie v profesionálnej astronómii.
 • Premenné hviezdy - praktické prezentácie astronomických pozorovaní určených študentom stredných škôl a učiteľom prostredníctvom prístrojovej techniky hvezdárne v Partizánskom. 

Hlavný cezhraničný partner:

Dôležitá súčasť novo vytváraných vzdelávacích programov z náväznosti na praktické využitie moderných technológií a techniky vo vzdelávaní a práci.
Hlavný cezhraničný partner sa aktivite venuje okrajovo, realizáciou jedného cezhraničného workshopu pod názvom Astronomické pozorovania vo vzdelávaní. Akcia je zameraná na praktické vykonávanie najrôznejších pozorovaní pomocou moderných pozorovacích a detekčných techník.

Dôležitou súčasťou procesu je aj spracovanie dát, ich analýza a interpretácia. Praktická činnosť a možnoť pracovať s modernou, inde nedostupnou, technikou je významným motivačným prvkom nielen pre žiakov a študentov základných a stredných škôl, ale aj pre účastníkov celoživotného vzdelávania. Ide o štandardné pracovné postupy využívané v mnohých iných oblastiach ľudskej činnosti a sú tak významnou podporou pre získanie základných návykov a vedomostí pre tento druh práce v praxi.
Doplnková aktivita pre aktivitu Laboratórium vedomostí - sekcii optika a optické javy.

 

4. BLOK VZDELÁVACÍCH AKCII KOZMICKÉ TECHNOLOGIE

vzdelávacie semináre a workshopy, program Príbehy kozmických technológií určený študentom, tématické putovné výstavy pre školy (Vesmírne observatoria, Pozvali nás do vesmíru, Automaty versus človek)

Súčasť klúčovej trojice aktivít projektu. Podstatnú časť aktivít zabezpečuje hlavný cezhraničný partner, vrátane niektorých aktivít na strane vedúcieho partnera.

Kozmická technika je veľmi špecifickou oblasťou využívania a väčšinou aj vývoja moderných technológií a techniky. Ide o oblasť ľudského konania, ktorá je aj dnes pre mladých ľudí atraktívna. Spoločná minulá existencia Slovenska a Česka v rámci jedného štátu priniesla vylmi významné úspechy Československých odborníkov práve v tejto oblasti. Vzdelávacie aktivity sú tiež cielene zamerané na výstupy z kozmického výskumu a využívania smerom do praxe.
 
U hlavného cezhraničného partnera sa aktivita delí na 2 podoblasti:

 • Vzdelávacie semináre a workshopy - ktoré sú určené predovšetkým študentom, záujemcom o celoživotné vzdelávanie, pedagógom a ďalším záujemcom. Workshopy budú organizované v objekte HCP a sústreďuje do značnej miery na výsledky a súčasné aktivity oboch štátov na poli kozmického výskumu a kozmických aplikácií vrátane dnešných možností zúčastňovať sa na týchto aktivitách.
 • Príprava a realizácia nového vzdelávacieho programu Príbehy kozmických technológií určeného študentom druhého stupňa základných škôl a školám stredným. Program zameraný na aplikácie výsledkov kozmického priemyslu v každodennej praxi v osobnom i profesijnom živote bude pripravovať jeden z popredných odborníkov na danú problematiku. Pre zvýšenie účinku vzdelávacieho programu bude doplnený o praktické ukážky spomínaných materiálov, či technológií. Pre jeho vlastnú realizáciu budú vyškolení pracovníci partnerských organizácií, ktorí sa tiež budú zúčastňovať prvých evalvačných akcií na overenie správnosti zvoleného metodologického prístupu.

Tématické výstavy ku Kozmickým technológiám - vedúci partner:

Návrh a vytvorenie výstav, ktorá bude dopĺňať aktivitu Kozmické technológie, konkrétne:

Kozmické technológie – Vesmírne observatória  - výstava pre školy -  putovná výstava pozostávajúca zo šiestich banerov.  Výstava bude poskytnutá  a základným a stredným školám v regióne, doplnená súťažou o najlepší papierový model vesmírneho ďalekohľadu. Výstava bude inštalovaná v škole počas troch až piatich dní, obsahovo je zameraná pre štvrté až deviate ročníky ZŠ a pre SŠ.

Kozmické technológie – Pozvali nás do vesmíru – putovná výstava venovaná 50. výročiu letu prvého človeka do vesmíru Obrazové rozprávanie príbehu prvého kozmonauta, a ďalších odvážnych  mužov a žien, ktorí otvorili priestory vesmíru.

Kozmické technológie – Automaty versus človek – putovná výstava svojim obsahom priblíži nové kozmické technológie – automaty, ktoré môžu nahradiť rutinné práce človeka pri výskume vesmíru. Na druhej strane poukáže nezastupiteľnú úlohu človeka pri základnom  výskume a príprave novej generácie  automatov potrebných na aplikácie do rôznych technológii.

 

5. KOMPLETNÁ PUBLICITA PROJEKTU

Publicita projektu je jeho neoddeliteľnou a dôležitou súčásťou. Hlavnú časť spoločných aktivít zabezpečuje hlavný cezhraničný partner, svoju časť publicity realizuje na svojej strane vedúci parnter.

Vzhľadom na jej rozsah sme ju zvolili ako samostatnú aktivitu projektu. Dotýka sa všeobecne nielen projektu ako celku, ale výrazne sa dotýka aj kľúčových aktivít.

Okruhy napĺňania aktivity je možné rozdeliť na tri skupiny: webová prezentácia s kompletným informačným servisom k projektu (redakčný systém dodáva externý dodávateľ, obsah a aktualizácie zabezpečujú pracovníci partnerov), informačné tlačoviny (pre celý projekt a kľúčové výsledky), zabezpečenie základnej publicity celého projektu formou Oznamov a informácií v masovokomunikačných prostriedkoch (na strane VP a aj HCP).

 

Vyhledávání

Novinky

26.02.16

Robotika s Legem – jednoduchými kroky ke složitému cíli

Malé shrnutí postřehů po pěti letech od vzniku a zařazení do nabídky programů Robotika je název programu, který patří ke speciálním vzdělávacím pořadům hvězdárny a pravděpodobně jej už můžeme zařadit k oblíbeným stálicím naší nabídky. Program je určen především pro žáky vyšších ročníků základních škol a studenty škol středních.

15.11.13

Planetárium v Polus City Center

Naše digitálne planetárium sa stalo jednou z hlavných výhier pri príležitosti European Cooperation Day 2013. Deti si doplnili vedomosti a naučili sa nové poznatky.

30.04.13

Prezentace výsledků projektu na Trenčianskom robotickom dni

Díky rozvoji přeshraniční spolupráce jsme byli k aktivní účasti pozváni organizátory 8. ročníku Trenčianského robotického dňa. Akce se účastnila také naše partnerská Hvězdárna v Partizánskom, a tak jsme i přes velké pracovní vytížení do Trenčína přijeli. Akce byla v mnoha ohledech poučná a inspirativní a nejen že jsme seznámili posluchače s novými vzdělávacími programy, ale hlavně oslovili žáky a studenty se zájmem o automatizaci a robotizaci.